Uroscopia

Uroscopia

,
f.
Exame das urinas.
(Do gr. ouron + skopein)