Vasaréu

Vasaréu

, m. T. de Avis. Vasilha velha; caco.