Veiar

Veiar

, v. t. Formar veios em. Cf. C. Neto, Baladilhas, 197.