Vidrino

Vidrino

, adj. Feito de vidro; vidrento.