Zêo

Zêo

, m. Ant. O mesmo que zêlo. Cf. Frei Fortun., Inéd., III, 316.