Zoofitológico

Zoofitológico

, adj. Relativo á zoofitologia.