Zoofitologia

Zoofitologia

,
f.
Estudo científico dos zoófitos.
(Cp. zoofitólogo)