Zoonosológico

Zoonosológico

, adj. Relativo á zoonosologia.