Zoophytológico

Zoophytológico

,
adj.
Relativo á zoophytologia.