aumentar a velocidade de

Traduções

aumentar a velocidade de

beeilen, befördern, beschleunigen, fördern

aumentar a velocidade de

accelerate, speed up

aumentar a velocidade de

encourager, favoriser, forcer, hâter, précipiter, presser