católico romano

Traduções

católico romano

římskokatolický, římský katolík

católico romano

katolik, romersk-katolsk

católico romano

Katholik, römisch-katholisch

católico romano

Roman Catholic

católico romano

católico romano

católico romano

roomalaiskatolinen

católico romano

catholique

católico romano

rimokatolički, rimokatolik

católico romano

cattolico romano

católico romano

ローマカトリック教会の, ローマカトリック教徒

católico romano

천주교도, 천주교의

católico romano

roomskatholiek

católico romano

katolikk, romersk-katolsk

católico romano

katolik, rzymskokatolicki

católico romano

katolik, katolsk

católico romano

ที่เกี่ยวกับศาสนาโรมันคาทอลิค, ผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิค

católico romano

người theo Thiên Chúa Giáo La Mã, thuộc Thiên Chúa Giáo La Mã