chocar-se

Traduções

chocar-se

nesouhlasit

chocar-se

støde sammen

chocar-se

kollidieren

chocar-se

clash

chocar-se

törmätä

chocar-se

s’affronter

chocar-se

sukobiti se

chocar-se

scontrarsi

chocar-se

衝突する

chocar-se

충돌하다

chocar-se

slaags raken

chocar-se

krasje

chocar-se

zderzyć się

chocar-se

kollidera

chocar-se

ขัดแย้ง

chocar-se

çatışmak

chocar-se

va chạm

chocar-se

冲突