gosto bom

Traduções

gosto bom

Wohlgeschmack

gosto bom

good taste