libanês

Traduções

libanês

Lebanese

libanês

libanesisk, libaneser

libanês

libanés

libanês

libanais

libanês

libanese

libanês

Libanonec, libanonský

libanês

libanonilainen

libanês

Libanonac, libanonski

libanês

レバノンの, レバノン人

libanês

레바논 사람, 레바논의

libanês

Libanees

libanês

libanes, libanesisk

libanês

เกี่ยวกับเลบานอน, ชาวเลบานอน

libanês

người Libăng, thuộc nước/người/tiếng Libăng